มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท - พักเกอร์ 1 คืน โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM)

 • ทัวร์ : Mongolia [ มองโกเลีย ]
 • เที่ยวเมือง : Ulan Bator (อูลานบาตอร์)
 • สายการบิน : MIAT Mongolian Airlines
 • โดย : ซีโก้ ทราเวล - 11/05844
 • 01055******86
 • รหัสโปรแกรม : T4571
 • Code : QQZGUBN-2202OM
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
11 ก.พ. 2566 - 15 ก.พ. 2566
41,990
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
0
18 มี.ค. 2566 - 22 มี.ค. 2566
41,990
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์

18.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
20.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เที่ยวบินที่ OM704 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
วันที่ 2

สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น

04.10 เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงอูลานบาตอร์ (ULAANBAATAR) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มีชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 - ค.ศ.1706 มีชื่อว่า (URGA) และระหว่าง ค.ศ.1706 - ค.ศ. 1911 มีชื่อว่า คูเร (KHUREE) ในภายหลังเรียกว่า อิค คูเร (IKHKHUREE) และมีชื่อจีนว่า K'ULUN เมื่อได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ULAANBAATAR (วีรบรุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้ชักนำกองทัพของสหภาพ โซเวียตเข้ามาเพื่อปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกันดันเทชีชินเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีความสูง 26.5 เมตร และเป็นรูปปั้นในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 1996 วัดแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง พระพุทธศาสนาแบบทิเบต อยู่ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ วัดแห่งนี้รอดพ้นจาก การทำลายล้างครั้งใหญ่ ภายในวิหารใหญ่ยังมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1996 หมายเหตุ: หากถ่ายรูปภาพภายภายใต้หลังคาวิหารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30 USD จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสซัคบาทาร์ (SUKHBAATAR SQUARE) มีชื่อเรียกในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 ในนามว่า จตุรัสเจงกีสสแควร์ (Chinggis Square) เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในใจกลางของเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จตุรัสซุคบาตาร์ เคยเป็นพื้นที่ของพระอารามหลวง   นำท่านชม อนุสาวรีย์สามข่าน (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL EMPIRE) เรียกได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของ จตุรัสซุคบาตอร์ อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม ไปด้วยเสาหินที่ถูกแกะสลักขนาดใหญ่ โดยในระหว่างช่องเสาเป็นที่ประดิษฐาน ของอนุสาวรีย์ของ สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ซึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพิธีราชาภิเษกของ เจงกีสข่าน • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน เป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่น รูปปั้นที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์ในท่วงท่าสง่างามน่าเกรงขาม • อนุสาวรีย์โอเกเดข่าน เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านซ้ายสุด ทรงเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกลลำดับที่สอง ซึ่งสืบต่อจากพ่อของเขาคือ เจงกีส ข่าน • อนุสาวรีย์กุบไลข่าน เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านขวาสุด ทรงเป็นข่านที่ 5 แห่งจักรวรรดิมองโกล และทรงเป็นพระราชนัดดาของ เจงกีสข่าน ผู้สามารถพิชิตประเทศจีน และก่อตั้งราชวงศ์หยวน ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจีน โดยทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์หยวน ซึ่งมีพระนามว่าซื่อจูหวางตี้ หรือ ซีโจ๊วฮ่องเต้ เที่ยง บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM) หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน และพระราชวังฤดูหนาวของบอกด์ข่าน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่เก่าแก่และมีค่าที่สุด อาคารตั้งอยู่ในอดีตพระราชวังสีเขียว ของบอกด์ข่านองค์ที่ 8 พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่ง สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1911 ภายหลังการประกาศอิสรภาพ จากราชวงศ์ชิงของประเทศจีน และยังทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ของประเทศมองโกเลีย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ เป็นเพียงพระราชวังเดียวที่เหลืออยู่ จากเดิมที่มีอยู่ถึงสี่พระราชวัง อันเป็นที่ประทับของพระองค์ ในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาล พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็น อนุสาวรีย์แห่งประวัติศาสตร์ ทางศาสนาของต้นศตวรรษที่ยี่สิบ และเป็นอนุสรณ์สถานของศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานชิ้นเอกของช่างฝีมือชาวมองโกเลีย รวมไปถึงการจัดแสดงสมบัติ และโบราณวัตถุอันเป็นเอกลักษณ์ราชวงศ์ เช่น บัลลังก์, เตียงนอน, งานศิลปะ, ตุ๊กตาสัตว์, รองเท้าบูท, เสื้อคลุม, เครื่องประดับและเสื้อผ้าราชินี, ของที่ระลึกจากทูตต่างประเทศ ยังถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่มีของสะสมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศมองโกเลีย หมายเหตุ: พิพิภัณฑ์ปิดวันอังคาร และวันพุธ หรือมีการปิดกระทันหันในช่วงฤดูหนาว จากนั้นนำท่าน อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (LOCAL MARKET) ภายในตลาดมีสินค้าท้องถิ่น รวมถึงเสื้อผ้า และอุปกรณ์กันหนาวให้ท่านได้เลือกชมมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (ZAISAN HILL) ตั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) ร่วมกับแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติรำลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกับ ทหารสหภาพโซเวียตในช่ว’สงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแต่งด้วยคอนกรีตรูปปั้นซัคบาทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนกระเบื้องหิน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับท่านจะได้ชมวิวเมืองอูลานบาตอร์แบบ 360 องศา
กลางวัน บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ พาร์ค (GORKH-TERELJ NATIONAL PARK) นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พื้นที่ทั้งหมด 1ล้าน 2แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลิ้งกับทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและ มีหินที่มีรูปร่างแปลกตา เช่น เทอร์เทิลร็อค Turtle Rock หรือเมลขิขาด หินเต่าขนาดใหญ่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กข องอุทยานที่ทุกคนต้องมาเยือนและถ่ายรูป โดยชาวมองโกเยเอว่าเตาเนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัตว์นำโชค จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่แคมป์ เพื่อทำการเช็คอิน นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองขี่ม้าทากิ (RIDE A HORSE) หรือม้าแคระ ให้ท่านชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวธรรมชาติ ที่สวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพันกับม้าตั้งแต่เด็ก จนมีคำกล่าวว่าขานกันว่าเด็กชาวมองโกลขี่ม้าได้พร้อมกับหัดเดิน ม้าสายพันธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือม้าสายพันธ์ทากินี้ เป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็กเตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกับม้าโพนี่ Pony หรือม้าแคระ เนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดก เหมือนม้าขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การเล็งและการยิง ธนู ของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ หมายเหตุ: ใช้เวลาประมาณ 30 นาที   จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) 2 ท่านต่อ 1 เลื่อน โดยเหล่าสุนัขแสนน่ารักจะพาท่านลัดเลาะเที่ยวชมธรรมชาติ เพื่อให้ท่าน สัมผัสประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผัสความงามของป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะ และความตื่นเต้นในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นอิสระท่านท่องเที่ยวภายในอุทยาน ดื่มด่ำกับบรรยาศ กับที่พักอย่าง เกอร์ หรือ ที่พักแบบกระโจม สไตล์มองโกเลีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ แคมป์ที่พัก
ที่พัก TERELJ STAR RESORT หรือระดับเทียบเท่า ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน้ำส่วนตัว ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม แต่แยกไว้สำหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ทำธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน้ำ ห่างจากเกอร์ที่พักไม่ไกล
วันที่ 4

อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ร้านค้าปลอดภาษี – สกีรีสอร์ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (CHINGGIS KHAN STATUE) เป็นศูนย์การท่องเที่ยว และสันทนาการ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ พระบรมรูปทรงม้าเจงกิสข่าน ซึ่งเป็นรูปปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ของเจงกีสข่าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 212 เฮกเตอร์ และอยู่ไม่ไกลจาก อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่อยู่ห่างเพียง 65 กิโลเมตร จากเมืองอูลานบาตอร์ รูปปั้นกำลังนั่งอยู่บนหลังม้า และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ขนาดของรูปปั้นมีความสูง 40 เมตร ไม่รวมฐานซึ่งเป็นอาคารสองชั้นสูงสิบเมตร รูปปั้นถูกปกคลุมไปด้วยสแตนเลส ที่มีน้ำหนักกว่าหนัก 250 ตัน

นำท่านออกเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี (GOBI FACTORY STORE OUTLET) เป็นเอาท์เล็ทของมองโกเลีย ภายในขายสินค้าแบรนด์เนมมีให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้าขนสัตว์ ของแบรนด์ GOBI ที่ส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ยังคงมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ที่ผลิตจากขนสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท (SKI RESORT) เป็นลานสกีที่ได้รับความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนุกกับการเล่นสกีได้ ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าเข้าลานสกีประมาณ 40-50 USD/ท่าน • บัตรเข้าลานสกี • อุปกรณ์ หรือ กระดานสกี • ห่วงยางลากเลื่อน • ชุดสกี • ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของ * อิสระท่านท่องเที่ยว ณ ลานสกีตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูหม้อไฟ The Bull Hot Pot * กรณีร้านอาหารปิด หรือไม่พร้อมให้บริการไม่ว่ากรณีใด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านอาหาร ร้านมีทั้งหม้อเดี่ยว และหม้อรวมขึ้นอยู่กับการจัดสรรของทางร้าน
ที่พัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
10.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เที่ยวบินที่ OM703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ ... พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
ㆍ หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
ㆍใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
ㆍพาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ **

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง0-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันเช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ
อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่านอาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ เเตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่(Non Smoking Room โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรม
โดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ)สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะพนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด


เงื่อนไข และข้อควรทราบอื่นฯ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู)เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นฯ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้ามือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสรการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามาร์ถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไพล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่นไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมรรรม์
-ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
(ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
-ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่ร้ายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆเช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
-ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น