มหัศจรรย์..เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา ไจ๊โท พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Nok Air (DD)

  • ทัวร์ : Myanmar [ พม่า ]
  • เที่ยวเมือง : Yangon (ย่างกุ้ง)
  • สายการบิน : Nok Air
  • โดย : เบสท์อินโดไชน่า - 11/07437
  • 01055******87
  • รหัสโปรแกรม : T4846
  • Code : QQBT-MMR54_DD
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหาเจดีย์ชเวดา เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์ไจ๊กะส่าน กอง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
10 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566
12,999
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็ก (อายุ 2 ปี แต่ไม่ถึง 12 ปี) [มีเตียง] พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ DD900
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง
จากนั้น นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
จากนั้น นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
นำท่าน เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ นำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่ พระเจดีย์ ประตูเหล็กที่จะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก
วันที่ 2

พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000 จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย
06.30น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี
จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
จากนั้น นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK ROYALYANGON HOTEL 5 ดาว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสดเติมไม่อั้นเชิญท่านอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จำกัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
จากนั้น นำท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ
นำท่าน สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า (Eain Taw Yar Pagoda) สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก โดยสร้างมากกว่า 170 ตามประวัติแล้วคนพม่ามีความเชื่อว่าสถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได้เป็นเจ้าของเลยมาขอเรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุจะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่ด้วย ให้ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *บุฟเฟต์ HOTPOT**
จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูป นอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั้น สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
จากนั้น นำท่านสักการะ เจดีย์ไจ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) ตั้งอยู่เมืองย่างกุ้ง สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 ตามประวัติแล้ว คนพม่า เลยมีความเชื่อว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที่ต้องประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพื่อความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กับยักษ์สองพี่น้องให้มาดูแล และอย่าให้สิ่งไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี ชาวพม่านิยมมาไหว้ สักการะขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
21.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์(DD) เที่ยวบินที่ DD909
23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
-กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
-ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
-ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
-ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
-ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
-ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
**ราคา 11,999 เป็นราคาพิเศษไม่รวมกับโปรโมชั่นตัดกรุ๊ปและไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ**
กรณีเจ็บป่วย :
-กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
-ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ 
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
-คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
-กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
-กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน นกแอร์ (DD) 
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
-ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
-ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
-ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
-น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
-ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าตรวจ ATK ที่มีใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางราคาไม่เกิน 500 บาท/ท่าน
-ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ้าด / หรือ 300 บาท
-ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกัน
- อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท 
- อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท
- อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)